Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym TOBI, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Andrzej Dańkowski prowadzący działalność gospodarczą jako P.U.H. „Danand” Andrzej Dańkowski, 15-349 Białystok ul.Św.Jerzego 30 lok.5, NIP 5421590970, REGON 200692010, tel. 601869812, e-mail: sklep@pptobi.pl, adres korespondencyjny: 15-661 Białystok ul. Armii Krajowej 19A lok.1.

 

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony powierzonych mu danych osobowych, które przetwarza zgodnie z prawem, w zakresie w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem iż ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości dokonania rejestracji w celu zawarcia umowy i tym samym eliminuje dokonywanie zakupów i korzystania z usług sklepu.

Cel przetwarzania

Każdorazowo cel przetwarzania danych jest uzależniony od działań podejmowanych przez Klienta i może nim być:

 • świadczenie usług oferowanych w Sklepie,
 • realizacja zamówień Klienta
 • przedstawienie ofert promocyjnych oraz informacji handlowych pojawiających się w naszym sklepie

Podstawa przetwarzania

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na Sklepie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes Sklepu, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
  • badaniu satysfakcji klientów

Prawa osoby, której dane dotyczą

 Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

            W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

 Okres przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres, w którym istnieje ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący  do przetwarzania danych Klienta
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep z Klientem
 • zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania  danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Zewnętrznymi odbiorcami danych mogą być:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • hostingodawca
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • biuro księgowe
 • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

Bezpieczeństwo danych

Przy przetwarzaniu danych osobowych stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w szczególności stosowane jest szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Cookies (Ciasteczka)

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:

 • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
 • statystycznym;

Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.